Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)

Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj

  www.etnismo.org    →    Esperanto    →    Membriĝu en IKEL!  
Arpitan / Francoprovençâl | Asturianu | Brezhoneg | Català | English | Español | Euskara | Français | Gaeilge | Italiano | Magyar

Laŭ la traktado de minoritatoj oni povas juĝi civilizacion
(Mahatma Gandhi)Membriĝu en IKEL!
Kiel aliĝi al IKEL? - Kotizoj kaj kontoj.


La jarkotizo de IKEL, pagenda KOMENCE DE ĈIU KALENDARA JARO, estas:
normala membreco: 20 eŭroj / subtenanta membreco: 30 eŭroj / rabatita membreco: 10 eŭroj.


La rabatitan membrecon rajtas ĝui ĉiu persono, kiu:
- loĝas en eks-socialisma aŭ "triamonda" lando,
- estas studento aŭ
- emerito.

Bonvolu ĝiri vian kotizon EKSKLUZIVE al unu el jenaj kontoj de
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO (Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam):


- BELGA poŝtĝirkonto (pĝk) n-ro 000-1631831-97
- GERMANA pĝk n-ro 318291-509 BLZ 370 10050 (IBAN DE51370100500318291509, SWIFT PBNKDEFF, ĝircentro Köln)
- NEDERLANDA pĝk n-ro 378964 (IBAN NL24PSTB0000378964, SWIFT PSTBNL21)
- SVEDA pĝk n-ro 74374-0 (IBAN SE9595000099604200743740, SWIFT NDEASESS)
- SVISA pĝk n-ro 12-2310-0 (ĝircentro Bulle).

ĈIUKAZE INDIKU "IKEL-Y" KAJ LA CELATAN JARON.

Bonvolu nepre certiĝi ke via KOMPLETA kotizo alvenu en la IKEL-konton: IKEL absolute ne povas transpreni kiajn ajn banko- aŭ peradokostojn!

Post via pago, nepre sendu vian aliĝilon al nia administracio!

Por kontakti nin, bv. uzi la paĝon
Kontaktoj kun la Estraro de IKEL,
indikante en via mesaĝo la nomon de la kontaktota estrarano!


Revuo: Etnismo

Kopirajto © 2015 Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)